" ความพอใจของลูกค้า คือ ความภูมิใจของเรา "

งานออกแบบ (Design)
งานเรียงพิมพ์ (Typesetting)
งานจัดหน้า (Pagination)
ดิจิตอลปรู๊ฟ (Digital Proofs)
งานทำแม่พิมพ์ (Plate Making)
งานปรู๊ฟสี (Colour-Plate Proofs)
งานพิมพ์ (Printing)
งานเข้าเล่ม (Finishing)
 
 
 

 

การบริการของเรา (Our Services)
  บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำกัด มีความพร้อมและยินดีที่จะให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ
ครบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และครบวงจรของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพ และการควบคุมมาตรฐานการผลิต (Quality Control and Standard-ization) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพอใจของลูกค้า

 

งานออกแบบ (design)
  บุคลากรคุณภาพด้านศิลปกรรมของเรา พร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด จินตนาการ และความ
ต้องการของลูกค้าไปสู่รูปแบบงานพิมพ์ที่สวยงามด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

 

งานเรียงพิมพ์ (Typesetting)
  เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานของเราจะจัดเตรียมต้นฉบับทุกรูปแบบของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ข้อมูล
ตัวพิมพ์ หรือลายมือเขียน ให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการก่อนพิมพ์ (Pre-press) และการพิมพ์ (Printing)

 

งานจัดหน้า (Pagination)
  ระบบการจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบของเรา จะตอบสนองความต้องการงานพิมพ์
ทุกรูปแบบลักษณะของลูกค้า

 

ดิจิตอลปรู๊ฟ (Digital Proofs)
  เราลงทุนติดตั้งระบบปรู๊ฟสีดิจิตอล (Digital Proof) พร้อมระบบการจัดการสีที่ได้มาตรฐาน
(Colour Management System / CMS) เพื่อเป็นบริการพิเศษแก่ลูกค้า ที่ต้องการตรวจสอบสีงานพิมพ์
อย่างเร่งด่วนก่อนการทำปรู๊ฟจริง


 

งานแม่พิมพ์ (Plate Maker)
  เราให้บริการจัดทำเพลทแม่พิมพ์สำเร็จพร้อมสำหรับการพิมพ์ ด้วยช่างฝีมือที่มีความชำนาญ
งานด้านการเรียงฟิลม์ และทำเพลท ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

งานปรู๊ฟสี (Colour-Plate Proofs)
  ลูกค้าของเราจะสามารถตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายก่อนการพิมพ์ได้จากงานปรู๊ฟสี
และกระบวนการผลิตใกล้เคียงกับกระบวนการพิมพ์จริงทุกประการ

 

งานพิมพ์ (Printing)
  ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ของประเทศ เราพร้อมให้บริการงานพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์
Sheet Offset ตั้งแต่ 1 สี จนถึง 4 สี พร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดด้วยคอมพิวเตอร์และช่าง
พิมพ์ที่มากด้วยประสบการณ์
 

 

งานเข้าเล่ม (Finishing)
  เราให้บริการ งานพับ เก็บเล่ม เข้าเล่ม และไสกาว ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบรรจุ
หีบห่อและจัดส่งถึงมือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยความตรงต่อเวลา

 

 

© 2010 SMK Printing Co.Ltd